MySQLi Database Connector
Extension for Adobe Dreamweaver

Connection Patch

เป็นเครื่องมือแรกในชุด Extension ที่ผู้ใช้งานต้องใช้ ก่อนที่จะไปใช้งานเครื่องมืออื่น ๆ ท่านสามารถดูคลิปวีดีโอการใช้งาน Connection Patch นี้ได้จากคลิปด้านล่างนี้

หมายเหตุ/Notice
Connection Patch ต้องกดทุกครั้งก่อนสร้าง Database Connection
The Connection Patch using every times before create database connection.
*require the internet connection

*การใช้งาน Connection Patch ทุกครั้งต้องมีการเชื่อมต่อ Internet